6/2/14

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Δυνάμει της ως άνω Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, ορίστηκε ορθά για την εξυγίανση του όλου συστήματος εισπράξεων ασφαλίστρων, αλλά και έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με την υπ. αριθμ. 21486/27-01-14 εγκύκλιό της, ενημέρωσε και τους ασφαλισμένους στις νόμιμες λειτουργούσες εν Ελλάδι ασφαλιστικές εταιρείες.

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πολλοί φορείς του δημόσιου τομέα, που δεν έχουν ρητά εξαιρεθεί από την υποχρέωση ασφάλισης των περιουσιακών τους στοιχείων, υποχρεούνται ως προς μεν τα οχήματά τους, να ασφαλίζουν αυτά σε ασφαλιστικές εταιρείες, δυνάμενα βεβαίως προαιρετικά να ασφαλίζουν και λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία και αστικές τους ευθύνες. 

Διαβάζοντας την ερώτηση του Βουλευτή προκύπτει το ερώτημα: Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 κυκλοφόρησαν τα υπηρεσιακά οχήματα των ΟΤΑ Ά & Β Βαθμού χωρίς να είναι ασφαλισμένα;; Συνεχίζουν να κυκλοφορούν ή έχει τελειώσει η διαδικασία της ασφαλιστικής τους κάλυψης;; και τέλος Κάθε αρχή του έτους οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Χώρας θα ακινητοποιούν τα οχήματά τους μέχρι να καλύπτονται ασφαλιστικά; Και τι θα γίνεται μέχρι τότε,πως θα καλύπτουν τις ανάγκες τους οι ΟΤΑ;; Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ερώτηση του Βουλευτή Για τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στο δημόσιο λογιστικό και έλεγχο υπηρεσιών τους από υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου ή/και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να ανταποκριθούν στις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ. αριθμ. 30 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, δηλαδή προπληρωμή ασφαλίστρων με την ταυτόχρονη έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η ρύθμιση αυτή για την ευόδωσή της από τα συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα, απαιτεί είτε την δυνατότητα έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, είτε την τροποποίηση της σχετικής ρύθμισης της Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης και πληρωμής των ασφαλίστρων, με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία: · του άρθρου 22 του Ν.2362/1995, περί ελέγχου δημοσίων δαπανών · του ΠΔ 166/2003, (ΦΕΚ 138 Α/5.6.2003), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και · του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’107/09-05-2013) και ειδικότερα τις διατάξεις του εδ.3 του άρθρου 1, υποπαραγράφου Ζ.5, όπου προβλέπεται: "Στις εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: α) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου ….. β) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών…" Κατόπιν των ανωτέρω, Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί 1. Τελείτε σε γνώση των ανωτέρω. 2. Πώς θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που δημιουργείται, από την 30η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, ώστε και καθυστέρηση πληρωμών να μην υπάρχει, αλλά και τήρηση των νομίμων διαδικασιών που προβλέπονται για τον έλεγχο δημοσίων δαπανών των φορέων για τους οποίους αναφέρεται η παρούσα ερώτηση, επισημαίνοντας την ανεξαρτησία της Τραπέζης της Ελλάδος, ως προς την Εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης. 
 Ο ερωτών βουλευτής Μενέλαος Βλάχβεης 
airetos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου