14/2/13

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ._________________________________________________________________________________Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε πολίτες της περιοχής μας, έχουν αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, ειδοποιήσεις που τους ενημερώνουν ότι έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ποσά που αφορούν ανείσπρακτα υπόλοιπα Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011.
Σχετικά με το ανωτέρω κείμενο και τις γενικότερες μελλοντικές ενέργειες της υπηρεσίας σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

α) Ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς, ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος, όπως έκρινε τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και με πρόσφατη απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Επίσης, τα ίδια όργανα, έκριναν ότι αντίκειται στο Σύνταγμα η προβλεπόμενη, σε περίπτωση μη καταβολής του, κύρωση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
β) Ότι κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν. Η πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έκρινε, σε αντίθεση με την παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (γνωστού και ως «χαρατσιού» της Δ.Ε.Η.) αντίκειται στο Σύνταγμα, επειδή οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πλέον την φοροδοτική ικανότητα να το καταβάλουν λόγω της απώλειας των εισοδημάτων τους από τις συνεχείς μειώσεις.
γ) Ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόμο, αλλά από την μέθοδο υπολογισμού για το Τ.Α.Π. της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα, όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος. Άλλωστε η ίδια η υπηρεσία σας στην αποσταλείσα ειδοποίηση αναφέρει ότι: «Σε περίπτωση που δεν είστε πλήρης κύριος ή επικαρπωτής ....» επειδή στηρίζεται σε στοιχεία των προαναφερομένων Ν.Π.Ι.Δ. Επίσης έχουν περιέλθει σε γνώση μας περιπτώσεις λανθασμένων χρεώσεων ή βεβαίωσης ήδη εισπραχθέντων ποσών.
δ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δομημένων επιφανειών» κατά παράβαση των άρ. 4, 5 και 20 του Συντάγματος και του άρ. 6 της Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την δομημένη επιφάνεια, την διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές παλαιότητας, ορόφου και εμπορικότητας) και μάλιστα. με καθιέρωση αμάχητου τεκμηρίου χωρίς την δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
ε) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (μετά τον Φ.Α.Π. σύμφωνα με τα άρ. 27 επόμενα του ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας εντός του ίδιου οικονομικού έτους (ήτοι του 2011), κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.
Επιπλέον σας πληροφορούμε ότι πριν ένα χρόνο αγωνιστήκαμε για να μην περάσει το χαράτσι. Σημειώναμε τότε ότι: «...πάρα πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να το καταβάλλουν και πάρα πολλοί άλλοι θεωρούν εκβιαστικό να συνδέεται η καταβολή του με την απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης, η οποία στην εποχή μας είναι βασικό κοινωνικό αγαθό».
Ο αγώνας εκείνος, που είχε πανελλαδική διάσταση, με κινητοποιήσεις και προσφυγές στα διακαστήρια είχε αποτέλεσμα να αποτραπούν και στη συνέχεια να θεωρηθούν παράνομες οι διακοπές ηλεκτροδότησης για όσους αρνήθηκαν να πληρώσουν το χαράτσι.
Σήμερα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Έχουν πολλαπλασιαστεί αυτοί που αδυνατούν να πληρώσουν όχι μόνο το χαράτσι αλλά και αυτό ακόμη το ρεύμα. Αποτέλεσμα ένας ολοένα μεγαλύτερος αριθμός πολιτών απειλείται άμεσα με διακοπή ή την έχει ήδη υποστεί.
Το συνεχώς συρρικνούμενο οικογενειακό εισόδημα, που γίνεται ακόμη μικρότερο με την αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
Οι άνθρωποι που δύσκολα τα έφερναν βόλτα (με κάποιους διακανονισμούς) δεν είχαν άλλη λύση. Η ΔΕΗ σταμάτησε τους διακανονισμούς (με κυβερνητική παρέμβαση) και μαζί με το χαράτσι αντιμετώπισαν ένα «βουνό» χρεών. Έτσι πολλοί οδηγήθηκαν στη «λύση» απελπισίας, στην αναγκαστική αποφυγή πληρωμής.
·         Επειδή η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε, σε αντίθεση με την παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι η επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αντίκειται στο Σύνταγμα, (επειδή οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πλέον την φοροδοτική ικανότητα να το καταβάλουν λόγω της απώλειας των εισοδημάτων τους από τις συνεχείς μειώσεις), έχει εκ του νόμου ιδιότυπη δεσμευτικότητα ισχύουσα έναντι πάντων και παράγει τα αποτελέσματά της ακόμη και υπέρ αυτών που δεν ήταν διάδικοι στην δίκη,
·         επειδή κατά της απόφασης αυτής ο Υπουργός Οικονομικών και η Δ.Ε.Η. άσκησαν αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 22-3-2013,
·         επειδή σε περίπτωση που ο Άρειος Πάγος υιοθετήσει την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς το σκέλος της αντίθεσης προς το Σύνταγμα του ίδιου του φόρου – «χαρατσιού», τότε, λόγω της ύπαρξης δύο αντίθετων αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων (του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) η υπόθεση θα οδηγηθεί για τελική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγματος.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ,
καθώς και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας:
·         Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την επιχειρούμενη και κλιμακούμενη, υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνσή μας και δηλώνουμε αδυναμία να ανταποκριθούμε σ’ αυτή.
·         Ζητάμε την άρση της βεβαίωσης, που οι ειδοποιήσεις αναφέρουν, τις οποίες και επιστρέφουμε.
·         Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση προσφυγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των βεβαιώσεων του φόρου για τις δύο (2) δόσεις Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του 2011 και για τους ίδιους λόγους συνεχίζουμε τη μη πληρωμή του «χαρατσιού» για τις πέντε (5) δόσεις του 2012.
·         Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε, οι πολίτες και οι φορείς του τόπου μας, τον αγώνα για την αντιμετώπιση και ανατροπή αυτής της φοροεισπρακτικής πολιτικής που συνεχώς διευρύνεται.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Έφτασε η ώρα να πούμε ΩΣ ΕΔΩ !
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ σε κυβέρνηση, τράπεζες, ΕΕ, ΔΝΤ
ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ τη δημόσια περιουσία
Πέμπτη 14/2 στις 10 π.μ.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Εφορία Γλυφάδας
·                Η βάρβαρη πολιτική των 3 τελευταίων χρόνων συνεχίζεται ακόμα πιο σκληρή  με το 3ο Μνημόνιο. Τα μέτρα δεν έχουν τέλος και μας οδηγούν σε απόλυτη εξαθλίωση. Μας ξεζουμίζουν στο όνομα του Χρέους. Η φορολογία έρχεται να αρπάξει από μισθωτούς, μικροεπαγγελματίες, άνεργους και συνταξιούχους, ότι άφησαν οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και οι αναδουλειές. Παράλληλα αυξάνουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ και κατεδαφίζουν το κοινωνικό κράτος. Η ανεργία, η ελαστική απασχόληση, οι απολύσεις στο δημόσιο, η φτηνή ή απλήρωτη δουλειά χωρίς δικαιώματα σαρώνει στον ιδιωτικό τομέα.
·                Την  ίδια ώρα χρηματοδοτούν ασύστολα τις τράπεζες, μειώνουν τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους προσφέρουν φοροαπαλλαγές και φτηνότερο ρεύμα.
·                Αυτοί που τρομοκρατούν όσους δεν έχουμε να πληρώσουμε, ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία και το περιβάλλον (παραλίες, δάση, ΔΕΚΟ, Ελληνικό, κλπ)
Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας
Κόντρα στην απογοήτευση την αδράνεια και το συμβιβασμό
ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ.
       Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε. Ήδη, με την μαζική άρνηση πληρωμής του χαρατσιού του 2011, αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν και να μην εφαρμόσουν τις διακοπές ρεύματος όπως μας απειλούσαν. ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ. Τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν. Είμαστε όμως χιλιάδες αυτοί που δεν πληρώνουμε. Δεν μπορούν και δε θα τους αφήσουμε να κάνουν καμιά κατάσχεση. Δε θα τους χαρίσουμε το σπίτι μας και τους κόπους μιας ζωής. Δε θα στερήσουμε τα παιδιά μας για να δώσουμε τα χρήματα στα αρπαχτικά της συγκυβέρνησης, της ΕΕ, του ΔΝΤ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στη φοροληστεία του λαού και τις αυξήσεις των τιμών στα κοινωνικά αγαθά.
Κανένας μόνος του απέναντι στην εφορία, τη ΔΕΗ, τον εργοδότη
Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα
ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
            Είναι η μοναδική διέξοδος ελπίδας για τους εργαζόμενους, που βρίσκονται καθημερινά στο στόχαστρο της τρόικας εσωτερικού – εργοδοτών – Ε.Ε. – ΔΝΤ που όλοι μαζί, έχουν συγκροτήσει ένα ενιαίο μνημονιακό νεοφιλελεύθερο πολιτικό κέντρο και μετατρέπουν τη χώρα μας σε σύγχρονο σκλαβοπάζαρο της Ευρώπης.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΓΩΝΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΡΗΞΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ωρη ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2/2013
Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε!
Επιτροπή Κατοίκων Γλυφάδας
Ενάντια στο μνημόνιο και τις αντιλαϊκές πολιτικές
http://epitropiglyfadas.blogspot.gr/ - epitropi@gmail.comΟι υπογράφοντες

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου